Historia Koła Żbik zaczyna się pod koniec 1949 roku, kiedy powstaje Garnizonowe Koło Łowieckie w Toruniu. W skład tego koła wchodzili żołnierze zawodowi garnizonu Toruń.
Nie wiemy kto było pomysłodawcą nadania nazwy Żbik dla naszego Koła.

Władze w kole w tym czasie sprawowali:

Przewodniczący           kol. Frej
Łowczy                          kol. Kugiel Czesław
Skarbnik                        kol. Wysoczański Jan
Sekretarz                       kol. Górski Michał.

Koło otrzymało od władz powiatowych następujące obwody:
obwód Zbójno – Róże                       23 780 ha
obwód Wola                                      18 300 ha
obwód Stary Toruń – Górsk             17 780 ha
obwód Wielka Łąka – Rychnowo     17 200ha.
Łącznie koło w 1949r gospodarowało na 77 060ha.

Na początku lat 50-siątych

powstawały inne koła łowieckie miedzy innymi Poligonowe Kole Łowieckie, Koło Łowieckie OSA, koła milicyjne, leśników, instytucji cywilnych itp.. Zaczęło brakować terenu. W połowie lat pięćdziesiątych został zabrany obwód Wielka Łąka – Rychnowo, a pozostałe obwody zostały zmniejszone.

W latach 1952 -1960

w skład zarządu koła wchodzili:
Przewodniczący           kol. Arcimowicz Jan
Łowczy                          kol. Papierzyński Kazimierz
Skarbnik                        kol. Wysoczański Jan
Sekretarz                       kol. Górski Michał

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15 października 1959 roku Wojskowe Koło Garnizonowe weszło do Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki w marcu 1960 roku i przyjęło nazwę: Wojskowe Koło Łowieckie  Nr 236 ŻBIK w Toruniu.

W skład zarządu Żbika weszli:
Przewodniczący            kol. Arcimowicz Jan
Łowczy                           kol. Papierzyński  Kazimierz
Sekretarz                       kol. Sikora Józef
Skarbnik                        kol. Pyzik Józef
gospodarz koła              kol. Belczyński  Zygmunt

Zimowe dokarmianie zwierzyny w WKŁ Żbik lata 80-te na zdjęciu śp. kol. Zygmunt KOWALSKI.

Zimowe dokarmianie zwierzyny w WKŁ Żbik lata 80-te na zdjęciu śp. kol. Zygmunt KOWALSKI.

W latach sześćdziesiątych

zgodnie z decyzja Polskiego Związku  Łowieckiego koło Żbik musiało zrezygnować z jednego obwodu łowieckiego (koło mogło mieć tylko dwa obwody).  Zarząd Koła podjął decyzje, że rezygnuje z obwodu Stary Toruń,  ponieważ był on bardzo ubogi w zwierzynę. W latach tych został okrojony obwód Róże na rzecz ośrodka hodowlanego w Sokołowie, oraz obwód Wola na rzecz koła w Czernikowie. Od lat siedemdziesiątych wielkość naszych obwodów nie ulęgła zmianie.

Koło Żbik liczyło od dwudziestu członków (uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 13.04.1960r.) do sześćdziesięciu członków i kandydatów w latach dziewięćdziesiątych.

W latach siedemdziesiątych.

Dnia 22.11.1975 odbyły się uroczyste obchody 25 lecia koła Żbik.

Na zdjęciu zaproszeni goście:  kol.Tadeusz Władyko, Kazimierz Wietecki - Łowczy Okręgowy, Michał Górski i nasi myśliwi kol. Antoni Romanowski, Józef Sikora, Andrzej Arcimowicz.

Na zdjęciu zaproszeni goście:
kol. Tadeusz Władyko, Kazimierz Wietecki – Łowczy Okręgowy, Michał Górski, i nasi myśliwi kol. Antoni Romanowski, Józef Sikora, Andrzej Arcimowicz.

Przygotowano skromny poczęstunek dla przybyłych gości i pamiątkowe przypinki.

Przywieszka wydana w 1975r na 25 lecie WKŁ Żbik.

Przywieszka wydana w 1975r na 25 lecie WKŁ Żbik.

W latach dziewiądziesiątych.

W 1995 roku kupiliśmy budynek mieszkalny z przeznaczeniem na domek myśliwski – „Hubertówkę„. Po kilkuletnim remoncie wykonywanym we własnym zakresie służy dziś do gromadzenia karmy dla zwierzyny na okres zimowy, do przygotowywania urządzeń łowieckich, do spotkań z młodzieżą szkolna, oraz jako ostoja, miejsce spotkań i biesiad dla myśliwych po pracach gospodarczych i polowaniach.

Obecnie WKŁ Żbik liczy 34 członków i prowadzi gospodarkę łowiecka na dwóch obwodach polnych o łącznej powierzchni 10,5 tysiąca hektarów. Obwód 162 Wola i 147 Zbójno. W bieżącym roku staż w kole rozpoczęło trzech stażystów. Pomimo tego, że gospodarka prowadzona jest na typowych obwodach polnych i brak jest dużych gatunków zwierzyny grubej, 16 osób spośród członków koła posiada uprawnienia selekcjonerskie, co dobrze świadczy o aktywności i zaangażowaniu w podnoszenie kwalifikacji łowieckich. Wśród członków koła jest także dwóch sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego: kol. Wiesław Kalinowski i Włodzimierz Busk. W komisji Kultury Łowieckiej zasiada obecnie kol. Wiesław Kalinowski, a w komisji Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgowego w Toruniu PZŁ kol. Tomasz Pietrzak. Członkowie koła posiadają 23 psy myśliwskie. W przeszłości myśliwi zasiadali w okręgowych komisjach: Strzelectwa Myśliwskiego; Ochrony Środowiska; Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich. Dwóch z członków było zastępcami Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgowego w Toruniu PZŁ.

 Za szczególne zasługi dla łowiectwa członkowie koła zostali wyróżnieni następującymi odznaczeniami łowieckimi:

  • Złom – otrzymało 2 członków – kol. Papierzyński,

Wojskowe Koło Łowieckie nr 236 „ŻBIK” prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach polnych skategoryzowanych jako bardzo słabe. W niedalekiej przeszłości polowania na zwierzynę drobną w tym zające i kaczki były wizytówką koła i świadectwem wzorowej gospodarki. Obecnie, pomimo trudności w utrzymaniu wysokich stanów zwierzyny drobnej, kultywowane są w kole tradycje zbiorowych polowań na zające i nierzadko przynoszą one bardzo dobre efekty. Świadczy to o zaangażowaniu gospodarzy łowiska w ochronę zwierzyny drobnej najbardziej narażonej na upadki w wyniku zmian środowiskowych. Na polowania na zające a także kaczki i bażanty chętnie przyjeżdżają zaproszeni goście doceniając urok i atmosferę tych polowań tworzoną przez nemrodów koła, którzy wiedzę o tradycjach, zasadach i etyce przekazują młodszym kolegom dopiero poznającym trudy, ale i radości myśliwskiego życia. Wszystko to tworzy niepowtarzalną urodę i smak polowań i świadczy o jakości gospodarowania na słabym przecież terenie. Spośród 10862 ha powierzchni dzierżawionych obwodów zaledwie 121,8 ha to grunty leśne. Przeprowadzona inwentaryzacja na wiosnę tego roku wykazała, że na terenie dzierżawionych obwodów bytuje ok. 200 szt. saren. Zinwentaryzowano ok. 300 bażantów, 530 zajęcy i 15 dzików w tym przechodnie. W ubiegłym sezonie pozyskanie saren wyniosło 25 sztuk, bażantów – 83 sztuki, dzikiej kaczki 150 sztuk, natomiast lisów 72 sztuki.

Jednak aby stworzyć możliwość udanych polowań Zarząd Koła i pozostali członkowie zauważają konieczność dbania o urządzenia łowieckie, których jest ogółem 39, w tym 11 paśników, 25 lizawek. Nie sposób pominąć szczególnej dbałości o zwierzynę drobną, która przejawia się m. in. budową podsypów. Większość myśliwych pod swoją opieką ma po dwa podsypy. W ubiegłym sezonie myśliwi wywieźli do łowiska 2,5 tony karmy objętościowej suchej, 3 tony karmy objętościowej soczystej i 3 tony karmy treściwej. Członkowie koła pobudowali i utrzymują 3 woliery dla bażantów i kuropatw otrzymywanych w ramach projektu „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w woj kujawsko-pomorskim”. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu skutkuje corocznym zasilaniem łowiska w zające, kuropatwy i bażanty .

Występujące problemy w zagospodarowaniu łowiska wynikają z dosyć gęstej sieci dróg lokalnych a także rozrzuconej na całej powierzchni obwodów zabudową gospodarstw rolnych. Brak jest miejsc stanowiących ostoję zwierzyny gdzie człowiek ma ograniczony dostęp a te nieliczne, które występują i tworzą spokojne enklawy występowania m. in. sarny są pieczołowicie chronione przez myśliwych przez racjonalne pozyskanie i ograniczoną penetrację przy okazji innych polowań.

WKŁ Żbik posiada domek myśliwski „HUBERTÓWKĘ” wraz z budynkiem gospodarczym oraz uprawianym poletkiem łowieckim o pow. 1.04 ha. Są one usytuowane na terenie dzierżawionego obwodu nr 168 „WOLA” w miejscowości Liciszewy. „HUBERTÓWKA” jest dumą członków koła i niemym świadkiem biesiad myśliwskich organizowanych po polowaniach zbiorowych a także miejscem zbiórek oraz walnych zgromadzeń członków koła. W budynku gospodarczym magazynowana jest karma dla zwierząt. Wszyscy myśliwi zaangażowani są przy pracach porządkowych w domku i wokół niego. W „HUBERTÓWCE” koło corocznie organizuje biesiady po polowaniach „hubertowskim” oraz „wigilijnym”. W domku organizowane są także znane w okręgu spotkania z młodzieżą. Wojskowe Koło Łowieckie „ŻBIK” kontynuuje długą tradycję spotkań z młodzieżą szkolną i rokrocznie w Dzień Dziecka organizowane są spotkania z dziećmi ze szkół na terenie dzierżawionych obwodów. Co roku impreza przybiera inną oprawę, w tym jedną z atrakcji był konkurs z wiedzy o środowisku, jego ochronie a także łowiectwa. Dzieci miały możliwość wcześniejszego przygotowania się dzięki materiałom otrzymanym z Zarządu Okręgowego w Toruniu. O potrzebie organizowania i słuszności koncepcji tych spotkań może świadczyć fakt, że nauczyciele sami zgłaszają chęć udziału młodzieży w spotkaniach a później w trackie zajęć lekcyjnych poświęcają czas na przygotowania do konkursów. Wszystkie dzieci nagradzane są upominkami a na zakończenie organizowana jest biesiada przy ognisku bądź przy kominku. Myśliwi koła aktywnie uczestniczą w akcji „Myśliwi-dzieciom” w ramach tego projektu współpracują z dwoma szkołami. Corocznie szkoły te zajmują wysokie lokaty w konkursach a dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych przez koło akcjach sprzątania bądź zakładania remiz śródpolnych czy sadzenia drzew.

W 2009 roku

Wojskowe Koło Łowieckie nr 236 „ŻBIK” w Toruniu obchodziło 60-lecie swojego powstania. Odbyły się uroczyste obchody, które uświetniły ten jubileusz i były symbolem ciągłości tradycji i świadectwem najwyższej kultury łowieckiej członków koła.

Zarząd koła w składzie:

Prezes – kol. Zdzisław Konarski,
Łowczy – kol. Wiesław Kalinowski,
Podłowczy – kol. Marek Wasielewski,
Skarbnik – kol. Maciej Arcimowicz,
Sekretarz – kol. Tomasz Pietrzak,

Dba o przestrzeganie tradycji i zwyczajów łowieckich, które rzutują na pozytywną atmosferę w kole i sprzyjają wszelkim inicjatywom związanym z rozpowszechnianiem kultury myśliwskiej.

W 2014 roku

Dnia 18 października 2014 roku Koło Łowieckie Żbik uroczyście obchodziło swoje 65 lecie, obchody tego jubileuszu zostały połączone w nadaniem sztandaru łowieckiego dla koła.

W 2015 roku

18 kwietnia 2015 r. , w „Hubertówce” odbyło się Walne Zgromadzenie koła na którym dokonano wyborów nowych władz koła. W skład nowego Zarządu Koła weszli:

Prezes – kol. Wiesław Kalinowski,
Łowczy – kol. Marek Wasielewski,
Skarbnik – kol. Maciej Arcimowicz,
Sekretarz – kol. Tomasz Pietrzak,

Komisja Rewizyjna:

kol. Dariusz Dach
kol. Grzegorz Tułodziecki
kol. Dariusz Biel

Podczas Walnego Zgromadzenia podziękowano dotychczasowemu Prezesowi Koła Żbik Zdzisławowi Konarskiemu za lata pracy, wysiłek i poświęcony czas wniesiony do Koła Żbik podczas swoich kadencji.

Wręczenie pamiątki Zdzisławowi Konarskiemu.

Wręczenie pamiątki kol. Zdzisławowi Konarskiemu.

DARZ BÓR

Twitter updates

No public Twitter messages.

Polecamy

  • Polski Związek Łowieckie
  • Łowiec Polski
  • Brać Łowiecka
  • Myśliwi-Polowania-Koła Łowieckie

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.