W roku 2012 łowiska koła WKŁ Żbik  otrzymały nowe oznaczenia numerowe, obwód 153 otrzymał oznaczenie 147,  a obwód 168 zmienił oznaczenie na 162. W chwili obecnej gospodarka łowiecka prowadzona jest na łowisku o łączniej powierzchni około 10,5 tyś ha, powierzchnia ta została podzielona na dwa obwody:

  • odwód nr 147 „Zbójno” o pow. 4142 ha
  • obwód nr 162 „Wola” o pow. 6720 ha

na każdym z tych dwóch odwodów znajdują się 3 rejony łowieckie. Łowisko w swoim najszerszym miejscu ma około 23km.

Satelitarna mapa GRANIC OBWODÓW ŁOWIECKICH – stan na maj 2015 r. według – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1740 z możliwością pomiaru odległości, dostępna jest na stronie: mapy.infoteren.pl

Mapę obwodów łowieckich Żbika opracował kol. Marek Wasielewski.

POWIĘKSZENIA MAPY dostępne jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu: otwórz odnośnik w nowej karcie.

Mapa obwodów łowieckich WKŁ Żbik.

Obwód łowiecki – wydzielona administracyjnie jednostka gospodarcza o powierzchni nie mniejszej niż 3000 ha, utworzona dla łatwiejszego prowadzenia gospodarki łowieckiej.
Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, w obrębie danego województwa dokonuje Sejmik województwa w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i właściwej Izby rolniczej. W przypadku gdy obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, powyższą uchwałę, podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwego dla pozostałego terenu. Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwodów odbywa się w porozumieniu z tymi organami.

Granice obwodu łowieckiego są wyraźnie widoczne w terenie i tworzą je szlaki komunikacyjne: (drogi, szosy, linie kolejowe, rzeki) i są to granice umowne. Unika się tworzenia granic obwodów łowieckich na środku zbiorników wodnych – np. jezior. Rejestr obwodów łowieckich prowadzi na danym terenie wojewoda.

Obwody łowieckie dzielą się na obwody:

  • polny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru
  • leśny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40% ogólnej powierzchni tego obszaru

Obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim na okres 10 lat. Obwody polne przez starostów, natomiast obwody leśne przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Łowisko – jest natomiast jednostką przyrodniczą o określonych w miarę jednorodnych warunkach środowiskowych, a granice łowiska są wyznaczone naturalnymi granicami. Rozróżnia się łowiska: leśne, polne, wodne, górskie. Łowisko leśne może być podzielone na kilka obwodów łowieckich i odwrotnie jeden obwód łowiecki może w swoich granicach posiadać różne łowiska.
(źródło: wikipedia)

Twitter updates

No public Twitter messages.

Polecamy

  • Polski Związek Łowieckie
  • Łowiec Polski
  • Brać Łowiecka
  • Myśliwi-Polowania-Koła Łowieckie

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.